Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupuUsług za pośrednictwem prowadzonej przez Sprzedającego strony internetowej pod adresemwww.szachimat.com

Sprzedającym jest firma Przemysław Bellazarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Filarskiego 17/2, 47-330 Zdzieszowice, NIP: 1990077277, Regon: 383928716.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: radoslaw.bella@szachimat.com

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344z późn. zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych,która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa – prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa.
 5. Przedmiot transakcji – Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
 6. Umowa Sprzedaży(Umowa)– umowa sprzedaży Usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 i 1495 z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.szachimat.com,za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.szachimat.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep www.szachimat.com prowadzi sprzedaż detaliczną Usług za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji ZamówieniaKlient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przepustowość łącza – minimalnie 5Mbps (także połączenie wifi),przeglądarka Microsoft Internet Explorer; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Google Chrome w aktualnej wersji, pamięć RAM na urządzeniu minimum 2 GB. Klientowi zaleca się również korzystanie ze słuchawek lub głośników zewnętrznych.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Składanie zamówień i płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie www.szachimat.com są cenami brutto podanymi każdorazowo w określonej walucie (w szczególności PLN, EUR, USD) . Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z Usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętukomputerowego lub połączenia z siecią Internet).
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu www.szachimat.com
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz ipoda dane osobowe i adresowe niezbędne do wykonania Zamówienia.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Sprzedający nie  ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania przez Klienta z Usługi.
 6. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego w odrębnej wiadomości e-mail), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci obrazu elektronicznego (.pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu Zamówienia. Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania, przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on w ciągu 24 godzin automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającąZamówienie orazinstrukcję dalszego postępowania w celu udostępnienia Usługi. Klient ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupuwe wskazanym czasie. Wiadomość tamoże znajdować się w tzw. SPAMie lub nie dotrzeć do Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Klienta leży obowiązek wyjaśnienia tego faktu ze Sprzedającym.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości z dalszą instrukcjądokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na podany numer rachunku bankowego.
 10. W sytuacji kiedy Klient zakupi Usługę w dniu jej rozpoczęcia, jest zobowiązany przesłać na  adres e-mail Sprzedającego potwierdzenie zapłaty z numerem Zamówienia. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji Usługi. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja z Usługi. 
 11. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia i zapłata kosztów Usługi zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego. Po tym czasie Klientowi zostaje przekazany kod dostępu do Usługi oraz hasło logowania do platformy.
 13. W przypadku Usług video udostępniane one będą po wniesieniu opłatyna okres 3 dni od momentu pierwszego użycia kodu dostępu.
 14. Udział w Usługach bezpłatnych nie zobowiązuje Klienta do korzystania z kolejnych ofert Sprzedającego i nie jest w żaden sposób wiążący finansowo ze Sprzedającym.
 15. Sprzedający nie wysyła wiadomości przypominających o terminie korzystania z Usługi, Klientodpowiada za to samodzielnie. W razie pytań lub wątpliwości Klientmoże skontaktować się ze Sprzedającym pod wskazanym na stronie Sklepu adresem e-mailem.
 16. Klient, który chce zrealizować Usługę musi posiadać komputer, który spełnia następujące warunki techniczne: przepustowość łącza – minimalnie 5Mbps(także połączenie wifi),przeglądarka Microsoft Internet Explorer; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Google Chrome w aktualnej wersji, pamięć RAM na urządzeniu minimum 2 GB. Zaleca się również korzystanie ze słuchawek bądź głośników zewnętrznych. Sprzedający nie odpowiada za problemywynikające z winy Klienta, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Sklepie, stanowią wyłączną własność Radosława Belli. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 oraz z 2020 r., poz. 288 z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z poniższym zastrzeżeniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Usługach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedającego wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy), bez prawado rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje Usługi, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, jednakże satysfakcja Klienta jest naszym priorytetem dlatego dopuszczamy odstąpienie od Umowy do czasu pierwszego skorzystania z Usługi po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym.

Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres e-mail: radoslaw.bella@szachimat.comlub w formie papierowej wysłanej na adres Sprzedającego.
 2. Składając reklamację w każdej formie należy dostarczyć do Sprzedającego pismo o powodzie reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej, bądź 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia reklamacji w formie papierowej do Sprzedającego.
 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Usługi z Umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z Umową jest Sprzedający.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
 4. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa znajduje się TUTAJ.

Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnym zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail i poprzez komunikat na stronie Sklepu.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie poprzez wiadomość e-mail do Sprzedającego.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa, w szczególnościustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, 1195 z późn. zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460, 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128 i 2217 oraz z2020 r., poz. 288 i 462 z późn. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 17 kwietnia 2020