Polityka Prywatności i Cookies

Podmiot Przemysław Bella, firma zarejestrowana i prowadzona pod adresem Filarskiego 17/2, 47-330 Zdzieszowice, NIP: 1990077277, Regon: 383928716 zapewnia bezpieczeństwo wszelkich danych Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.szachimat.com (dalej: strona www), gwarantując zachowanie ich poufności a także wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych Osobowych

Firma Przemysław Bella z siedzibą ul. Filarskiego 17/2, 47-330 Zdzieszowice wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numeremNIP: 1990077277, Regon: 383928716jest Administratorem Danych Osobowych(dalej Administratorem) Użytkownika.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: radoslaw.bella@szachimat.com

Zakres danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dla wykonania niektórych czynnościkonieczne, bez tego nie będzie możliwy zakup Usług bądź otrzymywanie regularnych informacjie-mail.

Zakres danych, jakie Administratorgromadzi o Użytkownikach zależy od rodzaju interakcji oraz sposobu ich pozyskiwania.

Informacje, które Administrator otrzymuje od Użytkownika

Informacje, które Administrator uzyskuje od Użytkownika są pozyskiwane w przypadku:

 1. korzystania z newsletteru/ subskrybowania w postaci:
  • adresu e-mail;
 2. zakupu Usług w postaci:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • kraju zamieszkania,
  • adresu zamieszkania,
  • preferowanego językaUsługi,
  • numeru telefonu,
 3. aktywności na stronie przy pisaniu komentarzyw postaci:
 4. nazwy/nicku,
 5. adresu e-mail (niepublikowany),
 6. witryna internetowa,
 7. innych (zakres przekazanych danych zależy od treści umieszczonych przez Użytkownika);
 8. korespondencji e-mailowej (zakres przekazanych danych zależy od treści wiadomości przesłanej przez Użytkownika).

Niepodanie danych osobowych w punktach a-cuniemożliwi zawarcie Umowy, korzystanie z Usług i funkcjonalności strony wwworaz pozyskiwanie informacji na bieżąco.

W określonych, prawnie wymaganych przypadkach niezbędne może być podanie przez Użytkownika dodatkowych danych.

Informacje, które Administrator zbiera automatycznie

Informacje, które Administrator gromadzi automatycznie związane są z użytkowaniem strony www, zgodnie z zasadami działania Cookies (procedura opisana w dalszej części). Informacje te dotyczą:

 1. adresu protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego Użytkownik otrzymuje dostęp do strony www – pozwala uzyskać informacje o lokalizacji Użytkownika,
 2. rodzaju i językaprzeglądarkiUżytkownika,
 3. systemu operacyjnego Użytkownika,
 4. interakcji ze stroną www – jakie podstrony odwiedził Użytkownik,
 5. interakcji z przesyłanymi przez stronę www wiadomościami e-mail – czy wiadomości zostały odebrane i odczytane,
 6. innych zebranych za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownikasą przetwarzane w celu:

 1. udostępniania Usług, dane są niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy między Użytkownikiem a Administratorem,
 2. zarządzania i ulepszania działalności prowadzonej za pośrednictwem strony www,
 3. personalizowania wysyłanych treści, a więc wiadomości e-mail,
 4. kontaktu i budowania relacji z Użytkownikiem, a więc odpowiedzi zwrotnych na wiadomości e-mail i komentarze,
 5. rozwiązywania ewentualnych sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń prawnych zarówno z inicjatywy Użytkownika jak i Administratora, np. w formie reklamacji,
 6. realizacji obowiązków prawnych nakładanych w związku z podejmowanymi działaniami i interakcjami między Użytkownikiem a Administratorem. 

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. osobom obsługującym stronę www,
 2. pracownikom,
 3. osobom które współpracują z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych,
 4. dostawcom usług księgowych,
 5. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowew jak najszerszym możliwym w danej sytuacji zakresie mogą zostać udostępnione również wtedy, gdy jest to wymagane wprost przez przepisy prawa bądź na wezwanie organów władzy publicznej a także w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony praw Administratora oraz w przypadku zmian w zakresie podmiotu świadczącego Usługi oferowane za pośrednictwem strony www.Zakres przekazanych danych osobowych będzie warunkowany celem przetwarzania i jego realizacją w prawidłowy sposób. 

Prawa Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

Użytkownik posiada prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu w kontekście przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą posiadania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 8. wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

W zakresie związanym z realizacją praw Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych należy skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: radoslaw.bella@szachimat.com 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowywane sąprzez czas obowiązywania zawartej Umowy, a także po jej wygaśnięciu maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania Umowy w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 3. statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z uzasadnionym prawnie interesem Administratora będą przechowywane do czasu zakończenia Umowy, wygaśnięcia plików cookie bądź wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na chronologię wystąpienia przesłanki.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane przez okres 5 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody ze względu na chronologię wystąpienia przesłanki.

Cookies

Strona www wykorzystujetzw. własne, niezbędne, funkcjonalne i stałe pliki cookie w celu:

 1. ułatwienia korzystania ze strony www Użytkownikowi,
 2. poprawiania jakości strony www i oferowanych za jej pośrednictwem Usług,
 3. zapewnienia bezpieczeństwaprzy korzystaniu ze strony www,
 4. marketingowym,
 5. personalizowania przesyłanych treści.

Informujemy, że możliwe jest wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików Cookies, jednakże ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności
i Cookies. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani bezzwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz przez komunikat na stronie www.

Po przekazaniu wiadomości dotyczącej zmian domniemywa się, że dalsze korzystanie przez Użytkownika ze strony www jest równoznaczne z akceptacją nowych zasad. Wprowadzanie istotnych zmian będzie wymagało uzyskania ponownej zgody od Użytkownika.